Kategori: Ikke kategoriseret

Liste med e-mailadresser

Liste med e-mailadresser

Kære medlemmer af Strammelse Brugerlaug

Hvor ville det være rart ,såfremt vi fra bestyrelsens side kunne kommentere direkte med jer alle sammen på en gang.
Det er derfor vi skriver til jer nu med ønsket om at i vil meddele jeres e-mail adresser til os på nedenstående mail :

                                                 kasserer@strammelse-brugerlaug.dk

Netop meddelelsen om lukning af vor forening ville være rart at kunne sende til jer alle på en gang.
Som tidligere meddelt er Strammelse Brugerlaug lukket indtil videre, hvilket vi håber bliver respekteret af alle.
Vi bør bakke regeringen i deres forsøg på at inddæmme smittefaren.

Men mange gange såsom : Ændring af aktiviteter-generalforsamling -o.m.a. kunne sendes til jer alle på en gang.
Det ville give en sikker information til alle vore medlemmer

Hilsen fra Bestyrelsen
CORONAVIRUS VIGTIG

CORONAVIRUS VIGTIG

På grund af den nuværende og meget alvorlige situation vedr.
                        CORONAVIRUS
har vi fået rådgivning om at holde brugerlauget lukket foreløbig i
                        MARTS MÅNED
Vi  har selvfølgelig også et ønske om at bakke regeringens politik
op, i deres forsøg på at inddæmme smittefaren

Vi håber at alle foreningens mange medlemmer forstår alvoren i denne 
meddelelse og vil bakke om den for jeres egen og jeres medmenneskers skyld

Vi vil orientere om det videre forløb. Hellere fejle i dag end fortryde i morgen

Med venlig hilsen og med håbet om god forståelse–Bestyrelsen
En lille orientering til medlemmer af Strammelse Brugerlaug.

En lille orientering til medlemmer af Strammelse Brugerlaug.

Generalforsamling:

Under ledelse af dirigent Poul Fleckner.

Efter en velbesøgt generalforsamling  (ca, 60 medlemmer), hvor formanden orienterede om det forgangne år og en gennemgang af regnskabet ( Begge dele blev godkendt), blev der vedtaget en vedtægtsændring der betød at bestyrelsen udvides  fra 5 til 7 personer  ( heraf vælges 4 i lige år og 3 i ulige år ).

Vi kan glæde os over en lille fremgang i medlemstal og en lille stigende interesse for vort snedkerværksted.

Efter fælles interesse fra Strammelse Beboerforening ( SBF) og Strammelse Brugerlaug (SBL) var det tidligere blevet diskuteret at indlede et samarbejde om bl.a . lokaler, besættelse af best. poster m.m.

Vi –begge parter—ser frem til et   givtigt og frugtbart samarbejde blandt unge og ældre.

På et senere best. møde , den 6. febr, hvor de valgte medlemmer deltog blev flg. poster besat:

Formand                     Eigil Eriksen                        Genvalgt  

Næstformand           Johan Heichelmann          Nyvalgt

Kasserer                      Joan Faxø                            Nyvalgt

Assistent                      Frede Mortensen              Genvalgt

Sekretær                      Anna Pedersen                  Genvalgt  

Best.medlem             Flemming Hansen            Genvalgt

Best.medlem             Kasper Nellemann           Nyvalgt

Som suppleanter var på generalforsamlingen blevet genvalgt Asta Mortensen og nyvalgt Dorthe Hansen.

Der blev ligeledes valgt revisorer: Kaj Ernst Hansen Genvalg og nyvalgt Erik Lundbye

Desuden er der nedsat:

Bygningsudvalg –Økonomiudvalg og medieudvalg.

Er der medlemmer der ikke har fået vort medlemsblad kan det rekvireres ved henvendelse i  Brugerlauget’s hus.

I dette blad står alle vore arrangementer ligesom der er opslag i huset vedr. dette.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 
Generalforsamling 2020.

Generalforsamling 2020.

Så er generalforsamlingen overstået. Der var over 60 deltagere, hvilket helt sikkert skyldes bestyrelsens fremragende arbejde (og ikke de gule ærter) 😇

Der var i år et interessant forslag på dagsordenen om udvidelse af bestyrelsen til 7 personer. Det skyldtes en bedre fordeling af arbejdsbyrden, dels for at der kunne oprettes flere udvalg, men også at der er åbnet for et samarbejde med Strammelse Beboerforening. De nye medlemmer som blev valgt ind var “yngre” mennesker herfra. Det bliver spændende at se dette samarbejde udvikle sig. Som sædvanlig afsluttedes generalforsamlingen med en gang gule ærter med alt tilbehør.