Forfatter: Erik Lundbye-Nielsen

En lille orientering til medlemmer af Strammelse Brugerlaug.

En lille orientering til medlemmer af Strammelse Brugerlaug.

Generalforsamling:

Under ledelse af dirigent Poul Fleckner.

Efter en velbesøgt generalforsamling  (ca, 60 medlemmer), hvor formanden orienterede om det forgangne år og en gennemgang af regnskabet ( Begge dele blev godkendt), blev der vedtaget en vedtægtsændring der betød at bestyrelsen udvides  fra 5 til 7 personer  ( heraf vælges 4 i lige år og 3 i ulige år ).

Vi kan glæde os over en lille fremgang i medlemstal og en lille stigende interesse for vort snedkerværksted.

Efter fælles interesse fra Strammelse Beboerforening ( SBF) og Strammelse Brugerlaug (SBL) var det tidligere blevet diskuteret at indlede et samarbejde om bl.a . lokaler, besættelse af best. poster m.m.

Vi –begge parter—ser frem til et   givtigt og frugtbart samarbejde blandt unge og ældre.

På et senere best. møde , den 6. febr, hvor de valgte medlemmer deltog blev flg. poster besat:

Formand                     Eigil Eriksen                        Genvalgt  

Næstformand           Johan Heichelmann          Nyvalgt

Kasserer                      Joan Faxø                            Nyvalgt

Assistent                      Frede Mortensen              Genvalgt

Sekretær                      Anna Pedersen                  Genvalgt  

Best.medlem             Flemming Hansen            Genvalgt

Best.medlem             Kasper Nellemann           Nyvalgt

Som suppleanter var på generalforsamlingen blevet genvalgt Asta Mortensen og nyvalgt Dorthe Hansen.

Der blev ligeledes valgt revisorer: Kaj Ernst Hansen Genvalg og nyvalgt Erik Lundbye

Desuden er der nedsat:

Bygningsudvalg –Økonomiudvalg og medieudvalg.

Er der medlemmer der ikke har fået vort medlemsblad kan det rekvireres ved henvendelse i  Brugerlauget’s hus.

I dette blad står alle vore arrangementer ligesom der er opslag i huset vedr. dette.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen