Måned: februar 2023

Referat af Generalforsamling i Strammelse Brugerlaug Torsdag den 26/1 2023.

Referat af Generalforsamling i Strammelse Brugerlaug Torsdag den 26/1 2023.

Generalforsamlingen afholdt med 33 deltagere. 35 tilmeldt og 3 afbud p.g.a. sygdom.

1. Valg af dirigent. Eigil Eriksen er valgt.

 

2. Beretning over Laugets virksomhed i det forløbne år. 

Kort præsentation af den siddende bestyrelse.

Fin tilslutning til billard og petanque. Der er ved at ske mange positive ting i huset. Keramikværkstedet er i gang med at lave en plan og en ansøgning om bl.a. nye drejeskiver.

Foredragene fra Aarhus Universitet er kommet i gang og der er stigende interesse. Sommerfesten var rigtig hyggelig med deltagelse af både medlemmer og folk fra Strammelse. Det var fint at mødes på tværs. 

Vi har undersøgt prisen på en ny varmekilde, men pt. er det billigere at køre videre med det gamle fyr grundet de høje elpriser. Vi afventer udviklingen og tager det op igen, hvis fyret står af.

Formandens beretning godkendt.

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Jan Thorup Nielsen fremlagde regnskabet.

Der var spørgsmål til punktet nyanskaffelser og det blev forklaret at pengene gik ind i 2021 og lyset, projektoren og antennen er lavet i 2022. Regnskabet er godkendt og underskrevet af revisorerne Erik Lundbye og Jette Madsen uden bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

4.Kontingent fastsættelse 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Stig Hansen, Dorte Hansen, Susanne Nielsen og Erling Justesen valgt. 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Der var 3 kandidater Rasmus Krøyer, Hanne Møller og Michelle Hansen.

Hanne Møller og Michelle Hansen er valgt.

 

8. Valg af revisorer og revisor suppleant. 

Erik Lundbye  og Jette Madsen er valgt.

Eigil Eriksen er valgt som revisor suppleant.

 

9. Eventuelt.

 

Jan opfordrer til at der laves en turnering i billard hvor alle Brugerlauges medlemmer kan deltage. Det må gerne være en weekend, da der er nogen der er forhindret i hverdagene.

I billard er der pt. 5 ledige tider. Man kan henvende sig til Stig Hansen, hvis man har lyst til at spille billard.

 

Billardbordet trænger til udskiftning.

 

Ulla Juhl Hansen har to skabe vi gerne må få.

 

Eigil takkede for god ro og orden, og vi hyggede os med kaffe, te, rullepølse- og ostemadder.