Forfatter: Jan Thorup Nielsen

Generalforsamling og kontingent 2024

Generalforsamling og kontingent 2024

Kontingent indbetaling til Strammelse Brugerlaug kan ske på følgende måder:

  1. Kontant i Brugerlauget – brug ét Girokort – skriv navn/e på – læg kortet og kr. 150 i konvolut/person – læg konvolutten i postkassen.
  • Betal med MobilPay til 6530nw – skriv kontingent i meddelelse.
  • Overfør i banken til reg.nr. 2680 kontonr. 5903894425 – husk at skrive navn/e og kontingent i meddelelsesfeltet.

Husk Brugerlaugets Generalforsamling torsdag d. 25. januar kl. 19 i Brugerlauget. Tilmelding på liste i Brugerlauget eller på e-mail til Susanne på e-mail  eller på sms 22554833.

Dagsorden til Generalforsamlingen if. Vedtægterne.

§ 8: Generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. januar.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter skriftlig begæring af mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer.

Enhver generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel ved indrykning af annonce i dagblad.

Generalforsamlingen skal afholdes i “Strammelse Brugs”.

Generalforsamlingen vælger selv din dirigent. Bestyrelsen foreslår Eigil Eriksen.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning over laugets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Kontingent fastsættelse

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Følgende er på valg: Frede Mortensen, ønsker ikke genvalg, Michelle Hansen, modtager genvalg, Jan Thorup Nielsen, modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Hanne Møller, modtager genvalg.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Jette Madsen, modtager genvalg, Erik Lundbye, modtager genvalg. Revisorsuppleant Eigil Eriksen, modtager genvalg.

9. Eventuelt.

Medlemmer kan forlange forslag optaget på dagsordenen, såfremt disse er bestyrelsen i hænde inden 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 På vegne af Bestyrelsen.

Jan Thorup Nielsen